HR Performance

Personálne, organizačné, podnikateľské poradenstvo a outplacement.

Navrhneme a zrealizujeme personálne projekty v súvislosti s fúziami, akvizíciami a organizačnými zmenami, zabezpečíme personálny audit.

Personálne poradenstvo

Začína už pri formovaní personálnej stratégie, ktorá tvorí jadro firemnej stratégie, pretože pracovná sila je rozhodujúcim zdrojom, ktorý má firma k dispozícii.V tejto fáze sa týka dlhodobých, všeobecných a komplexne poňatých cieľov v oblasti pracovných síl a zdrojov pokrytia, využívania pracovných síl a hospodárenia s nimi. Spolu s klientom navrhneme začlenenie personálnej stratégie do stratégie firemnej v súlade s firemnou kultúrou.

Navrhneme a zrealizujeme personálne projekty v súvislosti s fúziami, akvizíciami a organizačnými zmenami, zabezpečíme personálny audit. Navrhneme optimalizáciu vnútorného fungovania organizácie, vypracujeme návrhy na racionalizáciu práce a procesov článkov organizácie.

V druhej fáze personálneho poradenstva sa venujeme vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom v súlade s pracovným právom od predzmluvných vzťahov, Vašich povinností ako zamestnávateľa až po menej populárne riešenia v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny a ukončovania pracovných vzťahov.

Súčasťou nášho poradenstva je aj oblasť systému odmeňovania a ich prispôsobenie štádiu vývoja spoločnosti, motivácie, hodnotenia, plánovania kariéry, pracovných vzťahov, starostlivosti o zamestnancov, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia a vzťahov s odborovými organizáciami.

Organizačné poradenstvo

Zahŕňa oblasť tvorby a implementácie nástrojov a procesov. V súlade s Vašimi firemnými  činnosťami navrhujeme a implementujeme interné predpisy spoločnosti (organizačné, riadiace, normatívne), ktoré normujú alebo regulujú konkrétne činnosti v zamestnávateľskom subjekte.

Poriadky – interné firemné predpisy, ktoré stabilizujú dôležité systémy v zamestnávateľskom subjekte, určujú jeho štruktúru a základné pravidlá organizačného alebo sociálneho charakteru (napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, mzdový poriadok).

Smernice – záväzné interné normatívne akty organizačného charakteru, ktoré stanovujú metódy, spôsoby, prostriedky, formy a postup vykonávania jednotlivých činností. Obsah smerníc nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými internými predpismi.

Metodické pokyny – vykonávacie interné firemné predpisy, ktoré určujú postup a obsahové zameranie výkonu príslušných činností, agend a ich častí. Viažu sa len k výkonu konkrétnej činnosti.

Príkazy – riadiace interné firemné predpisy záväzného charakteru. Obsahujú zásadné opatrenia najmä štatutárneho, personálneho, ekonomického, technického, výrobného alebo obchodného zamerania. Opatrenia v príkaze musia byť adresné, termínované, obsahovo v súlade s právnymi predpismi.

Rozhodnutia – informatívne normy oboznamujúce zamestnancov s organizačnými opatreniami, úlohami a cieľmi zamestnávateľa.

Organizačné oznámenia – majú informatívny charakter. Týkajú sa organizačných záležitostí zamestnávateľa. Majú zväčša jednorazový charakter s obmedzeným okruhom pôsobnosti.

Podnikatelské poradenstvo

S podporou našich spolupracovníkov – expertov v oblasti podnikania Vám pomôžeme spoznať a zrealizovať všetky aspekty podnikania, od založenia podniku: správny druh podnikania, prieskum trhu, efektívny podnikateľský plán a zisk potrebných financií, cez propagovanie a predaj výrobku alebo služby a zvládnutie právnych aj finančných stránok podnikania.

Outplacement

Pomocou tohto procesu Vám pomôžeme znížiť negatívny dopad pri nevyhnutnom prepúšťaní zamestnancov, či už hromadnom, alebo individuálnom:

  • Pomôžeme zamestnancom vyrovnať sa so situáciou, ktorá je výrazným zásahom do ich života. V nevyhnutných prípadoch zabezpečíme psychologické poradenstvo.
  • Podporíme zamestnancov v zorientovaní sa na trhu práce s ohľadom na ich doterajšie profesijné zameranie.
  • Posúdime, navrhneme a zabezpečíme prípadné ďalšie vzdelávanie, ktoré by mohlo zvýšiť hodnotu zamestnanca na pracovnom trhu.
  • Naučíme zamestnancov vypracovať štruktúrovaný životopis a motivačný list.
  • Pripravíme uchádzačov na personálne pohovory a výberové konania.
  • Zorientujeme zamestnancov v zákonoch, právach a povinnostiach.
  • Pomôžeme naštartovať v ľuďoch ich prípadný podnikateľský potenciál.
HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.