HR Performance

Vzdelávanie ľudských zdrojov a podnikateľských činností

Prostredníctvom na mieru tvorených vzdelávacích programov podľa Vašich požiadaviek, prinášame a systematizujeme najnovšie poznatky v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

Vzdelávanie ľudských zdrojov a podnikateľských činností

Prostredníctvom na mieru tvorených vzdelávacích programov podľa Vašich požiadaviek, prinášame a systematizujeme najnovšie poznatky v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ktorí sú kľúčovým zdrojom úspechu firiem v dnešnom konkurenčnom prostredí.

Sústreďujeme pozornosť na firemné vzdelávanie ako nástroj rozvoja zamestnancov v zmysle zdokonaľovania, rozširovania, prehlbovania alebo zmeny štruktúry a obsahu ich profesijnej spôsobilosti, získavania talentov a neposlednom rade motivácie, čo vedie k úspešnému dosahovaniu strategických cieľov podnikov.

Osobitne riešime systematický prístup k vzdelávaniu, ktorý zabezpečuje aby firemné vzdelávanie bolo efektívne a zaručilo podniku návratnosť vložených prostriedkov a požadovanú úroveň zamestnancov.

Aplikáciou systematického prístupu do stávajúcich procesov konkrétnej firmy v súlade s firemnou stratégiou podávame návrh na zabezpečenie konkurencieschopnosti, dosiahnutie požadovaných výsledkov a zároveň zvýšenie spokojnosti zamestnancov a väzby na firmu.

Vzdelávacie programy pre zabezpečenie podnikateľských činností

Sú určené pre fyzické aj právnické osoby, špeciálne pre malé a stredné podniky. Ponúkame niekoľko modulov vzdelávacieho programu „Ako začať podnikať“, od najjednoduchších po zložitejšie verzie.

Moduly sú odlíšené v závislosti od oblastí, skúseností a potrieb budúceho podnikateľa. Poskytujeme aj možnosť vytvorenia vlastného modulu „šitého na mieru“.

Moduly obsahujú nasledovné oblasti:

  • posúdenie podnikateľského zámeru v závislosti od schopností a možností budúceho podnikateľa
  • analýza podnikateľského prostredia
  • vypracovanie podnikateľskej stratégie
  • získavanie a alokácia zdrojov
  • vypracovanie podnikateľského plánu
  • vypracovanie plánov jednotlivých oblastí ( marketingový plán, plánovanie nákupu materiálu, plánovanie výroby, personálne plánovanie, investičné plánovanie, finančný plán)
  • kalkulácie a rozpočty
  • financie, legislatíva a účtovníctvo malých a stredných podnikov
  • osobnosť podnikateľa Cieľom školení je nielen poukázať na reálne úskalia podnikania, ale aj dodať odvahu na podnikanie a vytvoriť reálny pohľad na všetky klady a zápory podnikateľskej činnosti.
HR PERFORMANCE

Cieľom každej firmy je, aby bola výkonná, konkurencie schopná a úspešná na trhu, dosahovala požadovaný zisk a aby sa jej výkon a postavenie na trhu neustále zlepšoval.